Kustwacht live vanuit Den Helder

Vanuit onze uitwijklocatie nemen we zaterdag 5 september voor het eerst de kijker live mee achter de schermen bij de Kustwacht. Vanaf 11:00 start onze uitzending op het YouTube-kanaal van de Wereldhavendagen en onze eigen Facebookpagina.

Wat gebeurt er als er een noodmelding binnenkomt? Hoe worden zoekacties op het water gecoördineerd? Speciaal daarvoor neemt watch officer Hilde achter de meldkamertafel plaats om dat uit te leggen. Aanwezig is ook luchtwaarnemer Coen die vertelt over de taken en inzet van het Kustwachtvliegtuig. Hoe zoek je bijvoorbeeld vanuit de lucht naar een persoon?

Aankondiging

En natuurlijk kun je vragen stellen die we tijdens de uitzending behandelen! Kijk dus zaterdag 5 september 2020 vanaf 11:00 uur naar onze livestream.

Read More
Kustwacht 

Maritime assistance

Arranging breakdown assistance now boaters’ own responsibility

<!– FA: –>

 

Per 17 August 2020, it is the boater’s own responsibility to arrange for non-urgent maritime support (breakdown assistance). This concerns situations where there is no immediate danger to lives and/or vessels. Examples include engine trouble and help towing a vessel to harbour. Always notify the Coastguard in the event of danger!

The new procedure is the result of consultations of the Ministry of Infrastructure and Water Management with maritime rescue workers (salvage companies), the Royal Netherlands Sea Rescue Institution (KNRM) and the Coastguard. An overview of different organisations operating in the different waters is published on www.kustwacht.nl/emergency. Ultimately, the person requesting assistance determines which type of assistance is called in.

From 17 August 2020, it is the boater’s own responsibility to arrange for breakdown assistance.

Similar to roadside assistance

Previously, boaters would contact the Coastguard, who would then automatically call out lifeboats from the Royal Netherlands Lifeboat Institute (KNRM). “You can compare it to the situation on the road,” explains Head of Operations Edwin van der Pol. “If your car breaks down, you call roadside assistance, not the emergency services.”

Preparation

When the Coastguard receives a call, it follows a verification protocol to determine whether emergency assistance is required. If not, the caller is asked to contact a support provider. If there is any doubt whether the situation is an emergency or not, the KNRM is always called out. “The Coastguard has a control room for emergencies. Boaters themselves are responsible for ensuring that they are properly prepared. And that includes the question: what if there’s a breakdown? Who should I call?” says Van der Pol.


The Coastguard is responsible for coordinating search and rescue operations and emergency assistance.

An emergency after all

Sometimes a request for assistance is initially not urgent, but then circumstances turn it into an emergency. In such cases, the Coastguard must be alerted immediately so that emergency assistance (search and rescue) can be started! 

Intermediary

In some situations, the caller may be unable to contact a support provider. The Coastguard can then inform the support providers, who can in turn contact the caller in order to provide the necessary help. This requires the caller to grant permission for the Coastguard to share information with support providers. The Coastguard has no further role in processing the request for assistance

Mission

The Ministry of Infrastructure and Water Management has tasked the Coastguard with carrying out triage. Minister Cora van Nieuwenhuizen informed Parliament about this in a letter. In the event of non-urgent assistance, callers will be informed that obtaining assistance is their own responsibility. A list of (commercial) support providers active in Dutch waters is available on the Coastguard website.


Video

Read More
Kustwacht 

Pannenhilfe

Wassersportler selbst verantwortlich für Pannenhilfe

<!– FA: en –>

 

Ab dem 17. August 2020 sind Wassersportler für die Inanspruchnahme von Unterstützung auf See (Pannenhilfe) im Falle von Nicht-Nothilfe selbst verantwortlich. Dies sind Situationen, in denen keine akute Gefahr für Leben und/oder Wasserfahrzeuge besteht. Beispiele hierfür sind Maschinenschaden und Hilfe beim Schleppen des Fahrzeuges in einen Hafen. Im Gefahrenfall muss immer die Küstenwacht alarmiert werden!

Die neue Arbeitsmethode ist das Ergebnis von Konsultationen des Ministeriums für Infrastruktur und Wasserwirtschaft mit den Hilfsdiensten auf See (Bergungsunternehmen), des Königlich-Niederländischen Rettungsdienstes (KNRM) und der Küstenwacht. Eine Übersicht über die verschiedenen Hilfsdienste auf den verschiedenen Gewässern finden Sie unter www.kustwacht.nl/hilfe. Am Ende bestimmt die Person, die um Hilfe bittet, welche Hilfe in Anspruch genommen und akzeptiert wird.

Ab dem 17. August 2020 sind Wassersportler für die Inanspruchnahme von Pannenhilfe selbst verantwortlich.

Vergleich mit der Situation auf der Straße

Zuvor war es möglich, die Küstenwacht zu kontaktieren, die dann automatisch die Rettungsboote des Königlich-Niederländischen Rettungsdienstes (KNRM) alarmierte. „Der Vergleich mit der Situation auf der Straße kann gemacht werden. Im Falle einer Autopanne ruft man die Straßenwacht und nicht die Notrufnummer 112 an“, so erläutert der Einsatzleiter Edwin van der Pol.

Vorbereitung

Wenn die Küstenwacht einen Notruf erhält, wird ein Fragenprotokoll verwendet. Auf der Grundlage davon wird festgestellt, ob die Bitte um Hilfe dringend ist. Ist dies nicht der Fall, wird die hilfesuchende Person gebeten, sich selbst an einen Hilfeleister zu wenden. Im Zweifelsfall über dringende oder nicht dringende Fragen wird der KNRM immer alarmiert. „Die Küstenwacht verfügt über eine Einsatzzentrale für Notsituationen. Der Wassersportler ist selbst für eine gute Vorbereitung verantwortlich. Das schließt nun also auch die Frage ein: Was ist, wenn ich eine Panne habe? Wen soll ich dann anrufen?“, sagt Van der Pol. 


Die Küstenwacht ist für die Koordinierung von Such- und Rettungsaktionen und Notfallhilfe zuständig.

Dennoch dringend

Es kann sein, dass das Hilfeersuchen zunächst nicht dringend ist, aber aufgrund der Umstände dennoch ein Notfall vorliegt. Dann muss sofort die Küstenwacht informiert werden, damit die Nothilfe (“Suche und Rettung“) sofort eingeleitet werden kann! 

Vermittlung

Es sind Situationen denkbar, in denen die hilfesuchende Person nicht mit einem Hilfeleister in Kontakt kommen kann. Die Küstenwacht kann dann die Notfalldienste informieren, die sich anschließend mit der hilfesuchenden Person in Verbindung setzen, um die angeforderte Hilfe zu leisten. Die hilfesuchende Person muss allerdings ihre Zustimmung geben, damit die Küstenwacht die Informationen an die Rettungsdienste weitergeben kann. Die Küstenwacht hat keine weitere Rolle bei der Abwicklung des Hilfeersuchens.

Auftrag

Das Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft hat die Küstenwacht mit der Durchführung einer Ersteinschätzung beauftragt. Ministerin Cora van Nieuwenhuizen hat die Zweite Kammer durch ein diesbezügliches Schreiben informiert. Im Falle von Nicht-Nothilfe wird der Person, die um Hilfe bittet, mitgeteilt, dass sie selbst für die Inanspruchnahme der Hilfe verantwortlich ist. Eine Liste der (kommerziellen) Hilfsanbieter, die in niederländischen Gewässern tätig sind, wurde auf der Website der Küstenwacht veröffentlicht.


Video

 

Read More
Kustwacht 

Watersporters zelf verantwoordelijk voor inschakelen pechhulp

<!– FA: en –>

 

Watersporters zijn per 17 augustus 2020 zelf verantwoordelijk om maritieme assistentie (pechhulp) te regelen bij niet-spoedeisende hulp. Het gaat hierbij om situaties waarbij er geen acuut gevaar is voor levens en/of vaartuigen. Voorbeelden daarvan zijn motorpech en hulp bij het slepen van het vaartuig naar een haven. Bij gevaar dient altijd de Kustwacht gealarmeerd te worden!

De nieuwe werkwijze is voortgekomen uit het overleg dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevoerd met de maritieme hulpverleners (bergers), de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de Kustwacht. Een overzicht van verschillende hulpverleners op de verschillende wateren staat op www.kustwacht.nl/hulp. Uiteindelijk bepaalt de hulpvrager welke hulp ingeroepen en aanvaard wordt.

Watersporters zijn per 17 augustus 2020 zelf verantwoordelijk om pecchulp te regelen.

Vergelijking weg

Voorheen kon contact worden opgenomen met de Kustwacht die vervolgens automatisch reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) alarmeerde. “De vergelijking met de situatie op de weg kan gemaakt worden. Bij autopech, bel je een wegenwacht en niet het alarmnummer 112.” licht Hoofd Operaties Edwin van der Pol toe.

Voorbereiding

Wanneer de Kustwacht wordt gebeld, wordt een uitvraagprotocol gehanteerd. Op basis daarvan wordt bepaald of de hulpvraag spoedeisend is. Is dat het niet, dan wordt de hulpvrager verzocht om zelf contact op te nemen met een hulpverlener. Bij twijfel over spoedeisend of niet-spoedeisend zal altijd de KNRM gealarmeerd worden. “De Kustwacht heeft een meldkamer voor noodsituaties. De watersporter is zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding. Daar hoort nu dus ook de vraag bij: wat als ik pech heb? Wie bel ik dan?” aldus Van der Pol.


De Kustwacht is verantwoordelijk voor het coördineren van search and rescue-acties en noodhulp.

Toch spoed

Het kan zijn dat in eerste instantie de hulpvraag niet-spoedeisend is, maar door omstandigheden er toch een noodgeval ontstaat. Dan dient onmiddellijk de Kustwacht geïnformeerd te worden, zodat direct de noodhulp (‘search and rescue’) opgestart kan worden! 

Bemiddeling

Er zijn situaties denkbaar dat de hulpvrager niet in contact kan komen met een hulpverlener. De Kustwacht kan dan de hulpverleners op de hoogte stellen, die vervolgens contact zullen opnemen met de hulpvrager om de gevraagde hulp te bieden. De hulpvrager dient dan wel toestemming te geven, zodat de Kustwacht de gegevens mag delen met de hulpverleners. De Kustwacht heeft verder geen rol in de afwikkeling van de hulpvraag.

Opdracht

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Kustwacht de opdracht gekregen om triage te gaan uitvoeren. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de Tweede Kamer middels een Kamerbrief hierover geïnformeerd. Bij niet-spoedeisende hulp krijgt de hulpvrager te horen zelf verantwoordelijk te zijn voor het regelen van hulp. Een lijst van (commerciële) hulpverleners die actief zijn op de Nederlandse wateren is gepubliceerd op de website van de Kustwacht.


Video


Vraag en antwoord


Beeldmateriaal


Kustwachtcentrum Den Helder

Operators op het Kustwachtcentrum

Operator op het Kustwachtcentrum

Hoofd Operaties Edwin van der Pol

Jachthaven Den Helder
 
Read More
Kustwacht 

Wederom veel inzet hulpdiensten

Het mooie weer zorgde (en zorgt) voor veel activiteit op en rondom het water. Op het Kustwachtcentrum kwamen het afgelopen weekend doorlopend meldingen binnen van zwemmers in de problemen, vermiste kinderen en jachten die hulp nodig hadden. Vanuit het Kustwachtcentrum werden meerdere zoek- en hulpacties gecoördineerd. Bij de verschillende acties zijn afwisselend reddingboten van de KNRM, eenheden van de Reddingsbrigade, de SAR-helikopter, het Kustwachtvliegtuig, de politie en brandweer betrokken geweest.


Vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder werden verschillende zoekacties gecoördineerd.

Voorbereiding
Bereid je voor als je gaat genieten in en rond het water! Ga je naar het strand? Bekijk de onderstaande illustratie met tips. De Reddingsbrigade heeft deze flyer ook in meerdere talen gepubliceerd op https://bit.ly/30ILUJZ. Ook op www.kustwacht.nl/tips staan meer tips voor watersporters.

De Reddingsbrigade geeft in deze illustratie tips om veilig van het strand en de zee te genieten.

Links

 

Read More
Kustwacht 

Gasexplosie op het Ketelmeer

Het Kustwachtcentrum kreeg zondagavond een noodmelding binnen over een brand aan boord van een jacht op het Ketelmeer. De brand is mogelijk ontstaan door een gasexplosie. Eén persoon liep hierdoor brandwonden op. Een ander persoon van een nabij gelegen boot raakte in shock.


Kapiteins Hazewinkel was betrokken bij de reddingsactie (archieffoto).

Reddingboten van het KNRM-station Urk zijn met ambulance- en brandweerpersoneel aan boord naar het schip gevaren om hulp te verlenen. Daarnaast waren twee bergers en de brandweerboot Kampen snel ter plaatse. De Kustwachthelikopter heeft het slachtoffer van boord gehaald en naar de helilandingsplaats IJmuiden gebracht. Vanaf daar is het slachtoffer met een ambulance naar het AMC in Amsterdam overgebracht.  

Het tweede slachtoffer is door de KNRM naar de Ketelhaven gebracht. Hier is het slachtoffer door het gereedstaande ambulancepersoneel opgevangen. Het jacht is naar de Ketelhaven gesleept. 

Read More
Kustwacht 

Verschillende incidenten op warme zomerdag

Het warme weer trok veel bezoekers naar de stranden en het water. Dat was op het Kustwachtcentrum te merken met vele alarmmeldingen. Meerdere meldingen betroffen vermissingen van kinderen. Deze waren uit het oog geraakt nabij het water of op het strand zelf. Soms waren ze snel terecht, maar op het strand bij Westerschouwen werd langere tijd gezocht naar een meisje. Uiteindelijk werd het kind in goede gezondheid op het strand gevonden. Bij de verschillende zoekacties zijn afwisselend reddingboten van de KNRM, eenheden van de Reddingsbrigade, de SAR-helikopter, het Kustwachtvliegtuig, de politie en brandweer betrokken geweest.


Vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder werden verschillende zoekacties gecoördineerd.

Mui
Voor de kust van Katwijk aan Zee werd ruim twee uur gezocht naar een man die mogelijk in een mui terecht was gekomen. Via de post van de Reddingsbrigade alarmeerde een man de hulpdiensten. In het water zwom namelijk een man voor hem, die hij niet meer zag toen hij op het strand stond. De politie heeft strandgangers aangesproken of ze wat bijzonders hebben gezien en dat was niet het geval. Uiteindelijk is er niemand als vermist opgegeven en was er verder dus geen identiteit bekend. Daarop volgend werd de zoekactie gestaakt.


De KNRM-reddingboot Edith Grondel hielp mee met de zoekactie nabij Katwijk aan Zee (foto: Roel Ovinge).

Motorproblemen
Daarnaast waren er meerdere meldingen van jachten met motorproblemen of die vast zaten en sleephulp nodig hadden. Deze zijn door reddingboten van de KNRM of bergers geholpen. Ook zorgde de oostelijke wind voor het afdrijven van opblaasbare drijfmiddelen van de kust. Die werden door de Reddingsbrigade terug naar het strand gebracht.

De Reddingsbrigade geeft in deze illustratie tips om veilig van het strand en de zee te genieten.

Voorbereiding
Bereid je voor als je naar het strand gaat. De Reddingsbrigade geeft in een overzichtelijke illustratie tips om veilig van het strand en de zee te genieten. 

Aanvulling 23:00 uur

Op het Kustwachtcentrum in Den Helder kwam vrijdgavond een noodmelding binnen dat er drie zwemmers in de problemen waren nabij het strand ‘De Zandmotor’ (ten zuiden van Den Haag). Een bezoeker van het strand zag de personen in de problemen raken en alarmeerde de hulpdiensten. De Monsterse Reddingsbrigade haalde twee personen uit het water en de derde persoon is tot op heden helaas nog vermist. Op vrijdagavond is de zoekactie gestaakt en deze zal op zaterdag bij daglicht hervat worden. Zie ook de berichtgeving van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Links

 

Read More
Kustwacht 

Reddingsbrigade waarschuwt strandgangers voor muien en stromingsgevaar

Reddingsbrigade Nederland wil strandgangers extra attenderen op muien en stromingsgevaar. Voor vrijdag 31 juli en het eerste weekend van augustus worden hoge temperaturen voorspeld. Nu de zomervakantie in alle drie de regio’s een feit is, komen hoogstwaarschijnlijk dan veel Nederlanders naar de kust. En door de (reis)beperkingen als gevolg van de coronacrisis zijn dat er mogelijk nog meer dan gebruikelijk. Aan de kust liggen echter de nodige gevaren op de loer. 

Weet wat je moet doen als je in een mui terecht komt (via Reddingsbrigade Nederland).

Reddingsbrigade Nederland wil dat mensen genieten van het water, maar onderstreept ook: kies je voor een stranddag aan de kust dan is het belangrijk te weten wat de zee voor risico’s met zich mee kan brengen. Het gaat er niet om zeker te zijn van een droge zit- of ligplaats, maar om veilig kunnen zwemmen. Elke reddingsbrigade biedt informatie over hoog- en laagwater. Bij oostenwind zijn er vaak veel kwallen en is ‘lekker’ afkoelen in zee niet (goed) mogelijk. Ronddrijven op een luchtbed is dan extra gevaarlijk, omdat er een grote kans bestaat op afdrijven. Bovendien krijgt, bij afgaand tij, de stroming een ‘duwtje’ in de rug; dat maakt een mui nog verraderlijker!

Herkennen
Muien zijn de onderbrekingen in zandbanken, die bij laagwater te herkennen zijn aan geulen of stroomgaten, waardoor het water uit het zwin – de verdieping in het zand van het strand evenwijdig aan de kust – naar open zee stroomt. Muien zitten echter ook in de banken die bij laagwater niet zichtbaar zijn; de zogenaamde tweede en derde banken. Die muien zijn vaak alleen te herkennen bij westenwind, aan de lagere of ontbrekende branding.

In muien is de stroming sterk, en deze trekt altijd richting open zee. Reddingsbrigade Nederland waarschuwt: zwem niet tegen zo’n stroming in! Iedere zwemmer, hoe geoefend ook, wordt er doodmoe van en redt het niet. Beter is het om met de stroming mee te gaan en schuin weg te zwemmen, zodat je op een zandbank belandt. Lukt dat niet dan is het zaak de aandacht van strandbezoekers en/of lifeguards te trekken. Bovenal geldt: raak niet in paniek!

Onderstroom
Bij westenwind staat er zelfs een sterke onderstroom naar open zee. Wanneer een bader of zwemmer door een golf omvergeduwd wordt, kan hij of zij door de onderstroom een stuk van de kust af getrokken worden. Het is daar dieper en kouder. Staan wordt steeds moeilijker, zeker wanneer dit zich een paar keer herhaalt. Baders en zwemmers kunnen in paniek raken of door extra krachtsinspanning kramp krijgen, waardoor zwemmen mogelijk zelfs niet meer kan.

Read More
Kustwacht 

Langdurige actie voor KNRM Texel

Onze noodhulpsleper Guardian ligt bij windkracht 5 of meer stand-by op de Noordzee stand-by. De wind nam woensdag af en dus vertrok de Guardian richting de thuishaven Den Helder. Ondertussen kwam op het Kustwachtcentrum in Den Helder een noodmelding binnen van een zeiljacht dat water maakte west van Texel (ter hoogte van de vuurtoren). Dit was in de buurt van de Guardian die meteen de hulpboot te water liet en een opvarende aan boord nam. De andere persoon bleef op het zeiljacht. Twee reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) werden gealarmeerd.

Het zeiljacht dat water maakte met daarbij de twee reddingboten KNRM Texel en de noodhulpsleper Guardian.

Langdurige sleep 
Al snel arriveerden twee reddingboten vanuit Texel. Vanuit de reddingboten werden redders en een pomp overgezet. Door de pomp zakte het water en vervolgens nam de reddingboot Beursplein 5 het zeiljacht op sleeptouw. De reddingboot Zalm begeleidde de sleep lange tijd. Vanwege de brekers (golven) werd omgevaren. Dit om te zorgen dat het zeiljacht niet meer water maakte en het dus bleef drijven. Na circa 6 uur kwamen ze aan in Den Helder waar het zeiljacht op de schepenlift kon. Daar werden de twee opvarenden ook herenigd.

Read More